Begroting 2021

Afgelopen donderdag en vrijdag avond is de begroting voor 2021 vastgesteld. 
De landelijke overheid heeft een aantal taken overgeheveld naar de gemeente, waarbij is gesteld dat de gemeentes dit vele malen goedkoper zouden moeten kunnen uitvoeren. Hierdoor is een groot tekort ontstaan en was het wederom moeilijk om de begroting rond te krijgen.

Bezuiniging op inkoop en eigen organisatie
In de begroting zijn maatregelen opgenomen voor een flinke bezuiniging op de bedrijfsvoering (inkoop en personeel).

Moties en amendementen
We hebben de begroting kritisch bekeken en enkele amendementen en moties (mee) ingediend, zodat de begroting aan onze aanvullende wensen kon worden aangepast.

Leefbaarheidsinitiatieven
We hebben een motie mee ingediend waarbij we verenigingen en stichtingen tot een bedrag van € 1000,- ondersteunen om d.m.v. digitale mogelijkheden (denk aan streaming, online varianten en lokale radio en tv hun doel toch te bereiken. Wij hopen dat door dit initiatief de verenigingen toch in deze moeilijke tijd hun doelen kunnen bereiken. 

Landbouwverkeer
Verder hebben we het college gevraagd de statenleden te vragen om de rondweg in Zeddam open te stellen voor landbouwverkeer. Dit als laatste redmiddel om de verkeersveiligheid in Zeddam te verbeteren.

Toegankelijkheid openbare ruimtes
In het begrotingsvoorstel is sterk bezuinigd op toegankelijkheid van openbare ruimtes. Wij denken dat deze in Montferland op een behoorlijk peil zitten maar hebben het college wel opgeroepen om indien er zich een calamiteit voordoet op dit punt, dit binnen afzienbare tijd opgelost wordt.

Onderzoek bedrijventerreinen
We hebben opgeroepen om onderzoek te doen naar nieuwe bedrijventerreinen, maar ook naar revitaliseringsmogelijkheden op bestaande terreinen. Momenteel zijn er nagenoeg geen percelen meer te koop in Didam en ’s-Heerenberg voor het midden- en kleinbedrijf. Wij hopen dat we hiermee de bedrijven die een nieuwe locatie zoeken kunnen helpen.

Onderzoek beheer en onderhoud sportvelden en accommodaties
Verder hebben we het college verzocht om te kijken of zaken die nu door de gemeente uitgevoerd worden ten behoeve van verenigingen en stichtingen, niet beter en mogelijk ook nog goedkoper door de verenigingen zelf kunnen worden uitgevoerd. Een aantal verenigingen/stichtingen heeft aangegeven zelf het beheer van een aantal zaken te willen overnemen, waarbij we hiertoe de mogelijkheid bieden. Dit punt werd door enkele raadsleden uitgelegd als kosten maatregel, maar is bedoeld om juist de verenigingen de mogelijkheid te bieden deze zaken zelf uit te voeren. 

Aanjagen woningbouw
We hebben ook een motie mee ingediend om de woningbouw aan te jagen. Hiervoor is geld vrij gemaakt uit het potje “in en verkoop van gronden” om hiermee woningbouwinitiatieven aan te jagen en ook het vergunningen traject te verspoedigen. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende woningen zijn voor onze inwoners en potentiële inwoners.

OZB
Verder hebben we helaas moeten besluiten om de OZB te verhogen. Omdat in de laatste 10 jaar de OZB voor bedrijven nauwelijks is verhoogd, menen wij dat door de ondernemers toch een extra duit in het zakje gedaan kan worden en is deze belasting voor niet-woningen met 2% extra verhoogd.’

Minimabeleid
Ook hebben we de verlaging van de grenswaarde voor het minimabeleid uitgesteld. Wij maken ons ernstig zorgen over bijna 100 kinderen die hierdoor worden getroffen.

Wijk- en kerngericht werken 
Enkele minder ingrijpende zaken waar we (mede) indiener van waren zijn het niet volledig laten vervallen van het werkbudget wijk- en kerngericht werken en toch een deel beschikbaar te houden. Ditzelfde geldt voor buurtbemiddeling. Totaal hebben we hiervoor niet de voorgestelde bezuiniging van € 50.000,- ingeboekt maar de helft.

Montferlandrun
Verder hebben we het college opdracht gegeven om de subsidie voor de Montferlandrun, niet volledig te laten vervallen maar te kijken hoe deze door middel van andere subsidieregelingen te financieren. LBM hecht veel waarde aan gezondheid en zou dan ook graag zien dat bijvoorbeeld de clinics e.d. voorafgaand aan de run op bijv. de basisscholen nog gehouden kunnen worden.

Kaders sportvoorziening
Middels het amendement kaders sportvoorziening hebben we het belang van afstemming met belanghebbenden onderstreept. We hebben aangegeven dat onderlinge concurrentie niet gewenst is en dat initiatieven vanuit de samenwerkende Didamse verenigingen de voorkeur heeft. Door dit gewijzigde kader verwachten wij dat hiermee zo goed mogelijk aan de wensen van de Didamse bevolking tegemoet is gekomen. Wij hopen op mooie initiatieven, waarbij alles nog tot de mogelijkheden kan behoren.

Filmhuis Didam
Als laatste motie hebben we de motie mede ingediend om ook het Filmhuis Didam de mogelijkheid te geven om gelden uit de overgehevelde budgetten die afkomstig zijn van het budget “onderkomens carnavalsverenigingen”, ook beschikbaar te laten komen voor het Filmhuis Didam.
 

INKOMSTEN

UITGAVEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *