LOKAAL EN BETROKKEN.

Veiligheid.

Dat is een onderwerp dat leeft binnen de gemeente. Wij vinden dat onze inwoners veilig over straat moeten kunnen. Dat betekent voldoende verlichting langs de weg, voldoende surveillance van politie en opsporingsambtenaren en ook geen onveilige bosjes langs fietsroutes. Natuurlijk, natuur is belangrijk, maar waar de veiligheid in het geding komt, moet je maatregelen durven nemen.”

Voor inbraakpreventie steunen en stimuleren wij initiatieven voor buurt-apps.

Communicatie met en inspraak van inwoners.

We leven in een tijd waarin de burger steeds mondiger is. Dat betekent dat je als gemeente ook moet luisteren naar de inwoners. Dat wil niet zeggen dat je alles wat geroepen wordt zomaar kunt uitvoeren, maar je moet wel serieus met elkaar in gesprek gaan.

Een goede communicatie betekent volgens Lokaal Belang Montferland ook dat er goede informatie moet worden verstrekt aan de burgers. Te vaak laat de gemeente steken vallen.

Wij zullen inwoners van onze gemeente in een zo vroeg stadium betrekken bij plannen. Echter geven we ook duidelijk aan wat wel en wat niet kan. De herinrichting van de Hoofdstraat in Kilder is een voorbeeld van hoe het niet moet. Er is heel veel overlegd, maar de bewoners zijn teleurgesteld en er zijn frustraties over het resultaat van de herinrichting.

Maatwerkdemocratie.

Voor de ontzanding van Werfhout “de plas van Heijting” is een experiment gestart. Het plan van het college had geen draagvlak. Dat er ontzand kan en mag worden is geen punt van discussie, de invulling hoe alles plaats moet vinden is  wel onderwerp van de besprekingen. Op initiatief van de gemeenteraad is nu gestart met een proces om wel draagvlak te creëren door bewoners en ontzander bij elkaar te brengen.  Dit proces houdt in dat partijen in een vroeg stadium met elkaar overleggen en daarmee met ieders wensen rekening kan worden gehouden.

Centrumplan Didam.

Iedereen zal het met ons eens zijn dat het centrum van Didam toe is aan een facelift. Het plan zoals het er nu ligt kent een aantal elementen die verbetering behoeven, zeker gezien de vele reacties van de inwoners op de eerste plannen. De pleinfunctie bij het voormalige gemeentehuis moet behouden blijven voor onder andere de carnavalsoptocht, het defilé tijdens het schuttersfeest en de kermissen.

Verplaatsing van de kermisattracties naar de westzijde van de Mariakerk is een slecht idee. Bezoekers van kerkdiensten zoals bijvoorbeeld rouw- en trouwmissen mogen geen geluidsoverlast ondervinden van de kermisattracties. Ook de verplaatsing van de Wilhelminastraat verder richting de kerk kan niet op onze goedkeuring rekenen.

Brede school ’s-Heerenberg.

Wij zijn voor een brede school in ’s-Heerenberg met voor- en naschoolse opvang, dat is goed voor de ontwikkeling van de kinderen. We vinden de voorgestelde locatie echter niet goed en willen de brede school op een andere plek.

De Drieheuvelenweg mag niet worden afgesloten, ook niet als de ontbrekende schakel er is. Afsluiting betekent dat het verkeer in ’s-Heerenberg vastloopt. Dit moet worden voorkomen.

Clustering en Voorzieningen.

Clustering kan financiële voordelen bieden, maar sport en zorg moeten bereikbaar zijn vooreen gezonde mens en gezonde samenleving. Wij zijn voor maatwerk en  veel meer overleg met betrokken partijen om te komen tot een evenwichtige oplossing. Een brede school of opheffen van een sportveld kan op korte termijn financiële voordelen bieden, maar als hierdoor leefbaarheid en gezondheid van de burgers achteruit gaat, zijn de gevolgen op langere termijn niet te overzien.

Welzijnsvoorzieningen in elke kern. Bezuiniging hierop is geen uitgangspunt.

We zijn een heel eind op weg, maar voor De Zomp in Loil zullen wij een beter passende oplossing bieden die meer recht doet aan de kern Loil.

Wij zullen geen initiatieven ontplooien om verenigingen te verplichten te fuseren met andere verenigingen. Waar nodig zullen wij wel initiatieven die vanuit de verenigingen zelf komen ondersteunen. Dit kan ambtelijke ondersteuning zijn, maar ook ondersteuning in geld.

Budgetdiscipline.

Verenigingen en instellingen hebben fors moeten bezuinigen.

Het NK Wielrennen op zich was goed voor de uitstraling van onze gemeente maar de grote  overschrijding van het budget, ongeveer € 400.000,= was wat ons betreft eens maar nooit weer. Mochten we in de toekomst opnieuw een dergelijk evenement binnenhalen, waar we op zich niet tegen zijn, dan is een strakke budgetdiscipline een eerste vereiste.

Woningbouw.

Er is en komt meer behoefte aan woningen voor starters en ouderen. Dit is het marktsegment woningen tot max € 200.000,= of maximaal € 750,= euro huur. Wij willen dat ouderen kunnen blijven wonen in hun dorp/stad voor een redelijke prijs, maar ook starters zich kunnen vestigen. Deze groepen hebben wij nodig om de arbeidsmarkt aantrekkelijk en gezond te kunnen houden.

Grootouders kunnen zo makkelijk oppassen op de kleinkinderen en de kinderen kunnen gaan werken. Hierdoor is de samenwerking tussen jong en oud optimaal en blijven de ouderen jong.

Uitgeven kavels

Geen grotere kavels met korting aanbieden. Wij gaan voor kleinere kavels die betaalbaar zijn voor iedereen.

Verkeer.

Er worden kapitalen uitgeven om bijvoorbeeld snelheid beperkende maatregelen te treffen. Veel van die maatregelen zijn vaak een basis voor onveilige situaties voor kinderen, ouderen en geluidsoverlast. Ook zorgen deze maatregelen voor een slechtere bereikbaarheid voor hulpdiensten zoals ambulance, politie en brandweer.

Een voorbeeld zijn drempels en andere snelheid remmende maatregelen. Ze kosten kapitalen en zijn nodig voor een beperkt aantal “overtreders” . Wij denken dat door snelheidscontroles dit probleem aangepakt kan worden.

Als een route verboden is voor bijvoorbeeld vrachtverkeer, dient hierop ook gehandhaafd te worden.

Leefbaarheid.

Onze gemeente is onze basis. Wij worden niet gehinderd door het provinciaal of landelijk belang van partijen en strijden voor het lokaal belang!

Steden zoals Arnhem/Nijmegen en in mindere mate Doetinchem/Duiven, zorgen er voor dat bedrijven in onze gemeente moeilijker aan werknemers kunnen komen en jongeren hierdoor verhuizen. Wij willen proberen deze trend te stoppen.

Leefbaarheid is belangrijk voor onze samenleving. Voor een goede leefbaarheid hebben we lokale bedrijven nodig en een vestigingsplaats voor jongeren en ouderen. Lokale bedrijven steunen de lokale verenigingen en zorgen voor een actief verenigingsleven.

Scholen zijn wenselijk of zelfs noodzakelijk om als basis te dienen voor de leefbaarheid van een dorp. Een kleine school of bijvoorbeeld voetbalvereniging  wil niet zeggen dat dit slechter is dan een grote vereniging. Wij ondersteunen elk betaalbaar voorstel die tot een behoud of verbetering van leefbaarheid in onze gemeente leid.

Wij blijven ons inzetten voor het behoud van een school in elke kern.

De ontsluiting  van Stokkum via Duitsland lijkt een goede oplossing, maar de weg was door overhangende begroeiing niet goed begaanbaar. Leuke kreet, maar slecht uitgevoerd door het college van B&W.

Er moeten in alle kleine kernen betaalbare woningen gebouwd worden zowel huur- als koopwoningen. Als de woningbouwcorporatie deze niet wil of kan bouwen, dan gaan we op zoek naar private investeerders.

Leerlingenvervoer en ouderen vervoer.

Het blijkt dat doordat de vervoersmomenten voor beide groepen gelijk zijn de kosten veel hoger zijn. Door een spreiding van de vervoersmomenten kunnen de kosten beperkt worden en kunnen meer kinderen en ouderen vervoerd worden.

Duurzaamheid.

Duurzaamheid is een punt van voortdurende aandacht. Bij al onze beslissingen zullen we ons de vraag moeten stellen : Wat betekent deze beslissing voor het milieu nu en in de toekomst. Wij willen dat onze mooie gemeente ook voor de generaties die na ons komen een mooie gemeente blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. Alternatieve vormen van energie nemen een belangrijke plaats in. Zelf energie opwekken op daken van woningen, scholen en bedrijfsgebouwen door zonnepanelen en kleine windmolens. De vervuilende fossiele energie zal zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

Parkeren.

Parkeren blijft gratis in onze gemeente.

Overlast

Overlast door welke groepering dan ook moet worden aangepakt. We tolereren niet dat een kleine groep die overlast veroorzaakt de leefbaarheid in onze mooie gemeente vermindert.

Jongerenbeleid.

De mede door ons ingediende motie voor een beter jeugdbeleid zal voortvarend worden opgepakt. We gaan er voor zorgen dat ook de jeugd met plezier woont en voldoende ontspanning vindt in de gemeente Montferland.

Economie.

Toerisme, logistiek en de agrarische sector zijn belangrijke pijlers onder onze economie. De belangen van ondernemers zijn bij Lokaal Belang Montferland in goede handen. We hebben maar liefst drie ondernemers die kandidaat voor de gemeenteraad zijn.

Voor de werkgelegenheid is het goed dat DocksNLD2 er komt. Kleine maakindustrie is eveneens een belangrijke sector. We maken het mogelijk dat dit soort bedrijven zich kunnen vestigen.