LOKAAL EN BETROKKEN.

Geen verharding maar discussie op inhoud!

Wij nemen verantwoordelijkheid. Als je bestuurt, horen daar soms beslissingen bij die niet altijd voor iedereen even leuk zijn. Alleen maar mooi weer spelen en het probleem naar onze kinderen doorschuiven is niet hoe wij politiek willen bedrijven.

1. Wonen

We hebben momenteel, ook in Montferland, te maken met een enorm tekort aan woningen. Er is de laatste jaren te weinig gebouwd.

Wij verwachten dat in de komende tijd veel bouwplannen gerealiseerd gaan worden en zullen stimuleren dat deze zo snel mogelijk tot uitvoering komen. Om op een zo kort mogelijke termijn jongeren al mogelijkheden te bieden om in hun eigen kern te kunnen blijven wonen, hebben wij de motie ‘Uuthuuskes’ ingediend.

Voor jongeren, doorstromers en ouderen die kleiner willen gaan wonen is het noodzakelijk dat er voldoende wordt gebouwd en dat er een passend aanbod van zowel huur- als koopwoningen kan worden gerealiseerd. Wij zullen met partners alles in het werk stellen voor een goed en voldoende aanbod, zodat onze gemeente aantrekkelijk blijft voor iedereen.

Door voldoende betaalbare en goede woningen voor onze inwoners te bouwen, willen we het mogelijk maken dat iedereen in onze gemeente kan blijven wonen. Voor zover wettelijk toegestaan, dienen zoveel mogelijk opties gebruikt te worden om onze eigen inwoners de eerste kans te geven op huur of koop.

  • Ontwikkelingen zoals mantelzorgwoningen dragen wij een warm hart toe.
  • De bouw van ‘tiny houses’ laten onderzoeken om snel een goede oplossing voor de woningnood te kunnen bieden, voor met name jongeren.
  • Voor starters zien wij mogelijkheden om gezamenlijk een project goedkoper te kunnen starten. In samenspraak met buurtbewoners zullen we een goede invulling geven aan de locaties van de Maria basisschool en OBS ‘t Montferland te ‘s-Heerenberg.

2. Participatie

Iedereen doet mee en moet mee kunnen doen binnen de maatschappij en onze gemeente. De gemeente staat dicht bij de burger, nog meer een open cultuur uitstralen. Als de burger problemen heeft, moet de gemeente een luisterend oor bieden en laten zien dat men meedenkt. Het is beter bij de burger aan te geven wat wel en niet mogelijk is en waarom dat zo is, dan dat men geen antwoord krijgt.

Wij hebben per onderwerp specialisten om de burger te kunnen helpen, zodat de afstand tussen burger en gemeente zal verkleinen.

3. Leefbaarheid

Het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid ervan is voor iedereen belangrijk met betrekking tot de leefbaarheid.

De baliefunctie in zowel ’s-Heerenberg als in Didam is een must.

Parkeren in onze gemeente moet gratis blijven.

Een bereikbare geldautomaat in iedere grotere kern hoort er gewoon bij.

Winkels en andere voorzieningen moeten in elke kern blijven voor zover dit mogelijk is binnen de financiële mogelijkheden.

Wijk- en dorpsraden zijn belangrijke partners bij het behouden van de identiteit van onze kernen. Ook houden zij ons op de hoogte van problemen die er spelen en wensen die er zijn.

Wij streven ernaar de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) te beperken zodat handhaving beter te realiseren is. Onnodige regeltjes eruit!

De capaciteit van de handhaving zal aangepast moeten aan de behoefte.

4. Duurzaamheid en milieu

Het is uitermate belangrijk dat wij ons inzetten voor duurzaamheid. Wij hebben de plicht om goed voor onze omgeving te zorgen en deze in goede staat achter te laten voor de generaties na ons.

Boeren hebben een belangrijke rol in het beheren van het groen in onze gemeente. Wij streven ernaar om juist met deze beheerders een nog mooiere gemeente te maken.

Klimaatdoelen, zoals energieneutraal zijn in 2030, roepen vragen bij ons op. Uiteraard hechten we groot belang aan deze klimaatdoelen, echter moeten ze wel uitvoerbaar (reëel) zijn. Liever later goed uitgevoerd dan krampachtig vasthouden aan 2030 en half of slecht gedaan.

Wij ondersteunen het aanstellen van een energiecoach om burgers te helpen energie te besparen en bijvoorbeeld ook hemelwaterinfiltratie te bevorderen.

Windmolens en andere energiebronnen, naast zonne-energie, zijn belangrijk voor opwekken van energie. Ook opslag van energie zal in de toekomst belangrijk worden.

Wij denken dat de landbouw een aanvulling kan zijn op dit punt qua productie en opslag. Spreiding van energiebronnen kan opslag van energie minder belangrijk maken, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor andere manieren van opslag, zoals bijvoorbeeld waterstof. Ook warmte- en koudeopslag is een energiebron die ingezet kan worden.

Wij vinden dat er genoeg (industriële) daken zijn om zonnepanelen op te leggen en vinden het niet wenselijk om zonnepanelen op CO2 bindende landbouwgrond te leggen.

Wij zijn voorstander van elektrisch rijden en denken dat de grootste besparing zit in het gebruik van een fiets in plaats van een auto. Wij zullen naast oplaadpunten voor elektrische auto’s ook oplaadpunten voor fietsen met elektrische ondersteuning en scooters stimuleren.

Aanbiedstation: Het is belangrijk dat binnen een redelijke afstand afval aangeboden kan worden.

Wij zijn blij dat we, o.a. door onze inzet, het aanbiedstation in ‘s-Heerenberg hebben kunnen behouden.

5. Werk en economie

Voor de continuïteit van de samenleving is het nodig om diversiteit in de industrie te houden. Er moet daarom ook ruimte zijn voor kleine ondernemers om zich te kunnen vestigen in Montferland. We moeten de (kleine) startende ondernemer meer mogelijkheden bieden. Dit is niet alleen goed voor de variëteit van bedrijven, maar ook voor het aanbod van producten en diensten richting onze inwoners.

We hebben arbeidsmigranten (dit zijn mensen die hier korter dan 2 jaar verblijven) nodig om alle arbeidsplaatsen op te vullen. Iemand die hier langer dan 2 jaar woont is geen migrant maar een inwoner van onze prachtige gemeente.

Wij vinden het belangrijk dat de arbeidsmigranten op een passende wijze gehuisvest worden. Voor iemand die hier ‘short stay’ (tot 3 maanden) is zullen de wensen en eisen anders zijn dan voor iemand die hier ‘midstay’ (3 maanden – 2 jaar) is. Voor hen zijn faciliteiten zoals ontspanning en afstand tot winkels een voorwaarde om zich thuis te voelen.

6. Zorg en welzijn

Voor mensen die zorg nodig hebben moet die zorg er zijn. Wij streven ernaar dat passende zorg bereikbaar is voor iedereen.

Mantelzorgwoningen zijn een invulling van de wensen vanuit de inwoners. Ze zorgen ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning. En heeft tevens een positieve invloed op een stukje doorstroming op de woningmarkt.

We hebben in de afgelopen jaren te maken gehad met het feit dat we meer zorg van de landelijke overheid moesten overnemen tegen een lager budget. Helaas is gebleken dat dit niet altijd zonder het nemen van impopulaire maatregelen ging. Wij zijn er voorstander van om bij de landelijke overheid te blijven aandringen op een passende eigen bijdrage. Wij blijven staan achter budgetneutraliteit. Dit om bijvoorbeeld geen speeltuintjes te hoeven schrappen om andere zaken te financieren.

We streven ernaar om het mantelzorgcompliment, eventueel ook in de vorm van LOKO-bonnen in ere te herstellen. Uiteraard als dit binnen de financiële kaders past.

7. Verkeer, vervoer, veiligheid en bereikbaarheid

Er zijn de laatste jaren verschillende ernstige ongelukken gebeurd op onze wegen. Er zal goed gekeken moeten worden op welke manier de veiligheid en doorstroming te verbeteren is.

Ons is ook opgevallen dat er bij wegversmallingen (soms) ernstige ongelukken gebeuren, het is noodzakelijk dat hier passende maatregelen getroffen worden. 

Er zijn meerdere wegen in onze gemeente die verboden zijn voor vrachtwagens (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Hier wordt niet of niet voldoende op gehandhaafd en dat is ons een doorn in het oog. Te vaak komt het voor dat er hierdoor onveilige situaties ontstaan. Wij zullen ons inspannen om hier verbetering in aan te brengen.

Voetpaden blijken niet altijd even rolstoel-, scootmobiel- en kinderwagenvriendelijk te zijn. Wij willen dat hier goed naar gekeken wordt en naast een goede begaanbaarheid ook veiligheid meegenomen wordt.

Wij willen dat de weg tussen ‘Forest’ en het tankstation in ‘s-Heerenberg openblijft voor auto’s. Dit is niet alleen van belang voor de belasting van het autoverkeer in het centrum, maar ook voor evenementen die in het centrum plaatsvinden en de bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Wij vinden dat er goed nagedacht moet worden over de bereikbaarheid van scholen en veiligheid van schoolroutes.

Het OV voor inwoners en scholieren die vanuit de kernen naar Didam (en Wehl) gaan, om vandaar per spoor verder te reizen, zal verbeterd moeten worden. We zien een intensief gebruik van deze mogelijkheid en dat is natuurlijk zeer positief. Echter zorgt het er wel voor dat nu niet alle inwoners en scholieren mee kunnen i.v.m. de maximale zitplaatsen. Dit vinden wij onacceptabel.

De bereikbaarheid van de grotere kernen onderling moet verbeterd worden. Dit vergroot de saamhorigheid en samenwerking en verkleint letterlijk en figuurlijk de afstand in de gemeente.

 8. Toerisme en vrije tijd

Montferland is de Groene Poort naar Nederland. De omgeving leent zich door de fraaie natuur ontzettend goed voor ontspanning. Wij zullen samen met de betreffende partners optrekken om het voor de plaatselijke ondernemers, toeristen en dagjesmensen nog aantrekkelijker te maken om in onze mooie gemeente te vertoeven.

We moeten hierbij ook denken aan onze eigen inwoners. Toerisme geeft voordelen voor horeca en winkeliers, maar kan ook een belasting vormen voor natuur en buurt. Een goed evenwicht is hiervoor erg belangrijk.

Verenigingsleven: voor de leefbaarheid in alle kernen zijn verenigingen ontzettend belangrijk. Waar nodig en mogelijk zullen wij (financiële) ondersteuning bieden.

9. Financiën

De bijdrage vanuit den Haag is intussen gelukkig anders verdeeld en er is geen noodzaak meer om extra te bezuinigen. We hebben daardoor de begroting voor 2022 en de jaren die volgen, voor zover nu bekend, sluitend kunnen krijgen.

Wij zullen uitermate zorgvuldig omgaan met de middelen die ons beschikbaar zijn gesteld. Waar mogelijk zullen wij meevallers gebruiken om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren. Wij schromen niet om geld beschikbaar te stellen voor noodzakelijke voorzieningen, maar moeten daarbij niet vergeten dat de kosten hiervoor moeten worden gedragen door de inwoners. Wij willen niet de schuld bij de volgende generaties neerleggen, maar juist verantwoordelijkheid dragen.

Wij willen een sluitend financieel kader voor het sociaal domein en gaan uit van een blijvende budgetneutraliteit. Hierin lopen de inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas en er moet ruimte zijn om eventuele tegenvallers op te vangen.

10. Diversen

Frontoffice: de serviceverlening zal (na Corona) op een zo hoog mogelijk niveau gebracht moeten worden/blijven. Uitgangspunt daarbij is: ‘als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het wel kan’.

Bestuur en samenwerking: wij willen een betrouwbare partner zijn voor andere gemeenten, zowel in de Achterhoek als de regio Arnhem-Nijmegen. De provincie heeft aangegeven dat er voor de extra financiële inspanningen die hiervoor nodig zijn een beroep kan worden gedaan op de provincie. Wij zullen daar uiteraard gepast gebruik van maken.